ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ЯМБОЛ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ “ ECO WOMAN“

Вчера Евроклуб Жена проведе пресконференция в Ямбол, за приключване на проект „ECO WOMAN инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /No CB005.2.12.079/, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г. На пресконференцията присъстваха над 30 представители на местни и регионални медии, заинтересовани страни, организации-партньори и получиха информа-ция за проекта и всички реализирани проектни дейности, постигнати индикатори и цели.Проектът приключва на 12.11.2020 и това е последното събитие от неговото изпълнение. Водещ партньор по проекта е Евроклуб Жена, България, a партньор от Одрин, Турция е Търговско – промишлена пала-та Одрин. Проектът се реализира по приоритетна ос 1 „Околна среда“, специфична цел 1.2. По-добряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район чрез съвместни инициативи от втората покана за проекти предложения по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.Чрез осъществяването на планираните проектни дейности, проектът успя да реализира успешно съвместни инициативи, свързани с опазване и подобряване качеството на природните ресурси – въздух, вода и почва, чрез прилагане на поредица от добри практики, свързани с форми-ране на ресурс и капацитет сред хората, за съхраняване и управление чистотата на основните ком-поненти на природната среда, в трансграничния регион, чрез обучение и мотивация, за прилагане на екологично и биологично производство, за осигуряване на безопасен и природосъобразен жи-вот.Дейностите по проекта бяха разнообразни, включвайки проведено анкетно-информационно про-учване, обобщавайки мненията на 300 човека от трансграничния регион, издаване на информацион-на брошура, обучения, включващи 80 човека, обмени посещения, включвайки над 200 представите-ли от региона, уеб сайт на проекта, изработка и разпространение на промоционални материали. Всички тези реализирани дейности, провокираха и събудиха интереса на широката общественост от трансграничния регион, да работят и обсъждат мерки за опазване на околната среда, където те живеят и работят.Повече информация относно реализираните дейности по проекта, може да наме-рите на страницата на проекта: https://eco.euwomanbg.com/ или в офиса на Евроклуб Жена ( Ямбол 8600, Раковски 1).

Предишна новина

Безнесмен благоустроява паркинг пред търговския си обект

Следваща новина

Стартира ремонтът на пътя Ямбол-Калчево

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.