ЕВРОКЛУБ ЖЕНА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВА РЕАЛИЗИРА-НЕТО НА ПРОЕКТ “CRAFTS“.

Евроклуб Жена проведе пресконференция за приключване на проект „CRAFTS/ ЗАНАЯТИ – мрежа за съвместни инициативи за тяхната за-щита, насърчаване и превръщането им в туристически атракции“, (CB005.2.23.022),съфинансиран от Европейският съюз чрез Програмата за транс-гранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.
Водещ партньор в проекта бе Съюза на Лалапаша за предоставяне услуги по села-та, към Областната Администрация на Лалапаша, Турция, а Евроклуб Жена бе парт-ньор от България. Проекта се реализира по приоритетна ос 2 „Туризъм“, специфич-на цел 2.3: Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество от втората покана за проекти пред-ложения на програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.
Пресконференцията бе открита от г-жа Татяна Балъкчиева, председател на Уп-равителния съвет на Евроклуб Жена и ръководител на проекта. След открива-нето на пресконференцията, екипа на проекта направи презентация относно програмата, която финансира проекта, партньорите и проектните екипи, които участваха в реализирането му, както и всички проектни дейности, които бяха ус-пешно осъществени, пред журналисти и представители на медиите от региона, бенефициенти и представители от целевите групите, които са се включвали в дейностите по проекта.
Основната цел на проекта бе да въздействие върху големи групи от хора, чрез инициативи за взаимно обучение и формиране на общ интерес, към културно-историческото наследство на двете държави ( България и Турция), разделени от границата, чрез изграждане на мрежа, за по-голямо въздействие и превръщане на занаятите и техните продукти в туристически атракции.
Екипът на проекта изрази мнение, че проекта е работил по много актуална тема, която вълнува обществото и доказателство за това са многобройните участници, които са взели участие, с много голямо желание и интерес, в обучения и между-народни събития по проекта.Повече информация за реализираните дейности в рамките на проекта, както и интересни материали, свързани с тематиката му, може да получите на https://crafts.euwomanbg.com/

Предишна новина

Международна конференция провежда ямболският Факултет „Техника и технологии“.Събитието се провежда онлайн

Следваща новина

Дигностицираните с Covid-19 в община Тунджа са в 30 села.Нови 50 положителни проби в Ямболска област

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.